Power Transformer Fault Diagnosis Based on Genetic Wavelet Neural Network
MA Gui-Yu, WANG Xue-Dan, WAN Dan-
journal6 . 2013, (1): 51 -55 .  DOI: 10.3969/j.issn.1007-2985.2013.01.013

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ