Statistical Analysis of SCI Papers Written by Staff of Jishou University from 2000 to 2009
ZHU Chang-Ju, YI Bi-Wu
journal6 . 2012, (6): 124 -128 .  DOI: 10.3969/j.issn.1007-2985.2012.06.028

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ