Effects of Starvation and Compensatory Growth on Energy Budget of Juvenile Cobia Rachycentron Canadum
WANG Zhong-Liang, HUANG Yi-Bin, CHEN Gang, ZHANG Jian-Dong, TANG Bao-Gui, ZHOU Hui, SHI Gang, PAN Chuan-Hao, HUANG Jian-Sheng
journal6 . 2012, (6): 102 -106 .  DOI: 10.3969/j.issn.1007-2985.2012.06.023

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ