Spectral Property of CK-37 and Its Application in the Coloring of Fibers
DONG Chuan, YU Yang, YOU Zhi-Xiao, ZHANG Jian-Gang
journal6 . 2012, (6): 77 -81 .  DOI: 10.3969/j.issn.1007-2985.2012.06.018

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ