Wireless Power Transmission Model of Triple Coil MagenticResonance Based on Spatial Freedom
HE Yu-Hua, CHEN Shan-Rong, WEN Li-Wei, YIN Xian-Wen
journal6 . 2012, (6): 57 -60 .  DOI: 10.3969/j.issn.1007-2985.2012.06.014

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ