Pragress in the Study of Third-Order Nonlinear Optical Materials
SUN Jing, HUANG Yong-Gang, WANG Xiao-Yun
journal6 . 2012, (6): 37 -40 .  DOI: 10.3969/j.issn.1007-2985.2012.06.010

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ