New Characterization of p-Nilpotent Group
JIA Jun, YI Xiao-Lan
journal6 . 2012, (6): 19 -21 .  DOI: 10.3969/j.issn.1007-2985.2012.06.005

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ