Synthesis and Electrochemical Properties of Spinel Li4Ti5O12
MAI Fa-Ren, WU Xian-Ming, ZHAO Jun-Hai, LIU Jin-Lian, ZENG Shu
journal6 . 2012, (5): 98 -101 .  DOI: 10.3969/j.issn.1007-2985.2012.05.025

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ