Synthesis and Biological Activity of Bisamides Compounds Containing Benzothiazole
XUE Wei, GONG Hua-Yu, ZHAO Hong-Ju, XIONG Zhuang, HE Yong, FAN Hui-Tao
journal6 . 2012, (5): 92 -97 .  DOI: 10.3969/j.issn.1007-2985.2012.05.024

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ