Adsorption Behavior of H2 on Catalyst
XU Wen-Yuan, ZHOU Jie-Xia, LONG Wei, LI Min, CHEN Li-Ping, HU Lin
journal6 . 2012, (5): 88 -91 .  DOI: 10.3969/j.issn.1007-2985.2012.05.023

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ