Long-Term Polarized Variability of Blazar 3C454.3
YUAN Yu-Hai, DENG Wen-Ting, HE Tang-Mei
journal6 . 2012, (5): 56 -58 .  DOI: 10.3969/j.issn.1007-2985.2012.05.014

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ