Some Ecological Characteristics of Burmoniscus Ocellatus
CHEN Guo-Xiao, CHEN Jun, LIAO Chong-Hui, LI Jian-Xiong
journal6 . 2002, (1): 13 -16 . 

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ