Characteristics of Polyphenol Oxidase in Lotus Root
HUANG Jian-Shao, TIAN Hong-Xian
journal6 . 2002, (2): 82 -84 . 

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ