Stochastic Calculus on the Frame Bundle
ZHOU Hui, LIU Yong-Li
journal6 . 2002, (2): 59 -61 . 

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ