Disposal of Chromium (VI) in Waste Water by Titania Compound Adsorbent
LU Xiu-Guo, LIANG Shu-Xuan, YU Bo-Qu
journal6 . 2002, (2): 15 -18 . 

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ