Realization of Function Optimization with Genetic Algorithm in Matlab
JIANG Dong-Chu- , HE Fei, XIANG Ji-Wen
journal6 . 2005, (2): 98 -100 . 

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ