Development of the Sports-Relaxation Tourism  in the Western Minority  Regions
XIAO Hong-Qing, ZHOU Dao-Ping, TANG Li
journal6 . 2005, (4): 118 -120 . 

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ