Interface Technology of Image Device Based on TWAIN
JIN Zhong, LIU Bo-Feng, ZHANG Lin-Shan, ZHENG Ju-Shuang, TANG Sheng-Xue, ZHANG Jin-Song, ZHOU Da-Yu
journal6 . 2005, (4): 92 -95 . 

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ