Potential Toxicity of the Residues from Indigenous Microorganisms Leaching of Heavy Metal Sediment
XU You-Ze, CHENG Ying-Xiang, XIANG Ren-Jun, WANG Qiang-Qiang, LI Xiao-Jiao
Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition) . 2011, (2): 83 -88 . 

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ