In Situ Grown  CdTe Quantum Dots on MWCNTs and Its Coupling with BSA
CHEN Li-Hua, LI You-Ji, YAN Xue-Wan, YANG Zhao, ZHANG Jun-Sheng
journal6 . 2012, (4): 101 -105 .  DOI: 10.3969/j.issn.1007-2985.2012.04.023

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ