Production of Cellulase by Solid Fermentation ofStraw Stalk Using Aspergillus sp.
LIU Biao, MA Juan, TAN Ling, LIN Yong-Hui, WANG Hai-Yan, LIU Ren-Cheng
journal6 . 2012, (4): 95 -100 .  DOI: 10.3969/j.issn.1007-2985.2012.04.022

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ