Crossing Numbers of {P26+e}×Sn
SU Zhen-Hua, HUANG Yuan-Qiu
journal6 . 2012, (4): 20 -24 .  DOI: 10.3969/j.issn.1007-2985.2012.04.005

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ