A New Algorithm of the Minimal Produced Tree
ZENG Xian-Jun, LI Ai-Hua, LI Xian-Ming
journal6 . 2001, (4): 91 -92 . 

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ