The Shape of the Least Energy Solution of Quasilinear Elliptic Equations
ZENG Xian-Zhong, XIONG Zhi-Guang
journal6 . 2000, (1): 58 -62 . 

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ