A Study on the Biomass of the Young Plantation of Rhus chinensis and R. punjabensis
LI Jing, LI Hu-Ming, CHEN Gong-Xi, SHI Jin-Xiao
journal6 . 2000, (1): 1 -5 . 

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ