Intensive Utilization of Land Resources in JiFeng  Economic Development Zone,Hunan
ZHUANG Da-Chun
journal6 . 2012, (3): 105 -108 .  DOI: 10.3969/j.issn.1007-2985.2012.03.024

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ