Research Progress in Biosynthesis of Gold Nanoparticles
SHI Jie, FAN Shu-Min, WU Jing, KANG Xiao-Hui, YIN Yu-Jing, WANG Rui-Yong
journal6 . 2012, (3): 71 -75 .  DOI: 10.3969/j.issn.1007-2985.2012.03.017

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ