Applications and Prospect of Ant Colony Algorithms
YE Zhi-Wei, ZHOU Xin, XIA Bin
journal6 . 2010, (1): 35 -39 . 

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ