Evaluation-Based Planning Schemes of Travel Routes of Core Scenic Spots in Xiangxi Autonomous Prefecture
ZHOU Shengkang, LI Jiao, HE Ling, HE Aling, CHANG Yanzi, LI Hongyi
Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition) . 2021, (6): 41 -47 .  DOI: 10.13438/j.cnki.jdzk.2021.06.007

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ