Activity and Diversity of Halophilic and Halotolerant Amylase-Producing Bacteria Isolated from Sandy Soil from Tianmo Desert
YANG Yuting,WU Qiulei,ZHANG Jun,ZHANG Li,HE Jianwu,LIU Zhuxiang,CHEN Yiguang
Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition) . 2018, (4): 54 -59 .  DOI: 10.13438/j.cnki.jdzk.2018.04.011

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ