Simple Synthesis of Pharmaceutical Intermediates  of β-Halogenated Phenethylamine
YU Jian,LI Zengzeng,JIANG Ting,LEI Qian,SHENG Huixiang,GUAN Mengdan,HOU Kun,YUAN Li,LI Pei,LI Ling,TANG Shi
Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition) . 2018, (3): 72 -75 .  DOI: 10.3969/j.cnki.jdxb.2018.03.015

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ