Genetic Diversity of mtDNA D-Loop Sequences in Wujin Pig
WANG Zhimin,XU Yaou,SUN Yan,YANG Lei,XU Longyang, WANG Yingming,HUANG Weiping
Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition) . 2018, (2): 65 -69 .  DOI: 10.3969/j.cnki.jdxb.2018.02.014

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ