Screening of a Methylotrophic Bacteria Serratia Marcescens NH8 and Isolation of Its Pyrroloquinoline Quinone  (pqq) Genes Cluster
PENG Qiaomu,ZHOU Lulu,XIONG Li,PENG Qingzhong,HU Guang
Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition) . 2018, (1): 59 -64 .  DOI: 10.3969/j.cnki.jdxb.2018.01.013

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ