Screening and Identification of a High-Temperature Resistant Cellulose-Degrading Bacterium
YI Min,YANG Yuting,LI Menglin,ZHANG Li,HE Jianwu,LIU Zhuxiang,CHEN Yiguang
Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition) . 2017, (4): 72 -77 .  DOI: 10.3969/j.cnki.jdxb.2017.04.015

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ