Screening and Identification of High Butanedione-Yielding Bacterial Strain
SU Guirong,ZHOU Lulu,YI Langbo,PENG Qingjing,PENG Qingzhong
Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition) . 2016, (2): 38 -42 .  DOI: 10.3969/j.cnki.jdxb.2016.02.010

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ