Empirical Research on the Tea Industry Development of Xiangxi Based on Multivariate Linear Regression Model
ZHANG Yong, WANG Huan, LU Dong-Xiang, SHI Hui, JIANG Hui, QIAO Hao
journal6 . 2016, (1): 86 -89 . 

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ