Optimization on Adsorption Separation Technology of Total Polyphenol in Zanthoxylum Bungeagumby Response Surface Methodology
LU Tao-Ling, OUYANG Yu-Zhu , ZHANG Xiao-Xu, TANG Xu-Wan
journal6 . 2015, (3): 68 -72 .  DOI: 10.3969/j.cnki.jdxb.2015.03.015

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ