Screening and Phylogenetic Analysis of Amylase-Producing Strains Isolated from the Air Samples from a Liquor Starter-Making Workshop of Jiugui Liquor Co. Ltd.
ZHONG Xiao-Juan, YU Bing, LIU He, XIAO Jian-Qing, LI Hong-Jun, FAN Lin, CHENG Jin-Lian, LIU Zhu-Xiang, CHEN Yi-Guang
journal6 . 2014, (5): 51 -54 .  DOI: 10.3969/j.issn.1007-2985.2014.05.012

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ