Experimental Study on the Influence of Viola Diffusa Ging Extract on Myocardial Cells
HE Xuan, PENG Guang-Yong, HUANG Lu-Lu, WANG Yun-Zhao, LIU Jin, PENG Xiang-Ping, LI Chun-Yan
journal6 . 2013, (3): 66 -68 .  DOI: 10.3969/j.issn.1007-2985.2013.03.014

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ