CORBA Application on Mobile Network Management
XIAO Yu-Jun, LIU Hong, WANG Huai-Min
journal6 . 2001, (1): 44 -46 . 

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ